PEDIATRIE

Voor wie?

‘’Mijn kindje wil maar niet op de buik liggen.’’

‘’ Ik kan dat niet.’’

‘’ Mijn kind blijft de 6 en 9 maar omwisselen.”

“ Mijn kind houdt zijn potlood niet juist vast.”

“Mijn kind vindt het niet leuk om te tekenen of knippen en plakken, en vermijdt deze taakjes.”

“Mijn kind stapt altijd op zijn teentjes.”


Bij de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling volledig spontaan door te spelen en te bewegen. Hierdoor leren ze allerlei vaardigheden aan op zowel motorisch, sociaal-emotioneel als cognitief vlak. Sommige kinderen lopen echter vast in een bepaalde fase waardoor een vertraagde of afwijkende ontwikkeling ontstaat. Bij baby’s en peuters kan dit zich uiten door bepaalde motorische mijlpalen minder vlot te behalen: denk maar aan niet rollen, zitten, kruipen of stappen.

Eenmaal in de kleuterklas vertonen deze kinderen vaak moeilijkheden met (voor)schoolse vaardigheden zoals tekenen, puzzelen of niet mee kunnen in de turnles. In de lagere school kunnen problemen met schrijfmotoriek, rekenen of richtingsproblemen een uiting zijn van moeilijkheden in een bepaald ontwikkelingsdomein.


Indicaties:


 • Baby’s en kinderen met:
  • Voorkeurshouding en/of afplatting van het hoofdje
  • Vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
  • Lage spierspanning
  • Musculoskeletale klachten (vb. tiplopen, groeipijnen…)
  • Houdingsafwijkingen
  • Neurologische aandoeningen
 • Psychomotorische therapie bij kinderen die moeilijkheden hebben met:
  • Fijn- en grofmotorische vaardigheden
  • Grafo- en schrijfmotoriek
  • Visueel-ruimtelijke vaardigheden
  • Lateralisatie en richtingsmoeilijkheden
  • (Oog-hand)coördinatie
  • Geheugen, concentratie en werkhouding
  • ADHD, ADD, DCD, ASS
  • Mentale beperking
 • Typlessen volgens Typ10 methode


Deze klachten zijn slechts een indicatie voor welke kinesitherapie nuttig zou kunnen zijn. Uiteraard is elk kind uniek en wordt op basis van het onderzoek en intakegesprek bekeken of kinesitherapie van toepassing is voor uw kind.


Behandeling

Voor een eerste afspraak wordt een uur voorzien om kennis te maken met (eventueel) beide ouders en het kind. Tijdens dit intakegesprek nemen we tijd om te luisteren naar de hulpvraag. Belangrijke informatie omtrent de ontwikkeling, moeilijkheden maar ook interesses en sterktes van het kind worden in kaart gebracht. De overige tijd gebruiken we om een eerste beeld te schetsen. Na een intakegesprek en (uitgebreid) psychomotorisch onderzoek bespreken we de resultaten. Wanneer therapie aangewezen blijkt, stellen we een behandelplan op. Indien gewenst wordt er tijd vrij gemaakt voor communicatie met andere betrokken partijen zoals artsen, scholen, logopedisten, CLB…


De therapiesessies zijn spelenderwijs opgebouwd wat maakt dat kinderen de therapie als prettig ervaren. Bij psychomotorische therapie richten we ons op het kind in zijn geheel; naast motoriek brengen we ook cognitieve en sociaal-emotionele aspecten in rekening. Door positieve bewegingservaringen merken we niet enkel vooruitgang op motorisch vlak, maar ook het zelfbeeld en zelfvertrouwen krijgt een boost. Kinderen leren oplossingsgerichter denken en omgaan met dingen die als een moeilijker verlopen.

Op regelmatige basis wordt er een herevaluatie gemaakt om zo de vorderingen objectief te kunnen meten en de therapie indien nodig te kunnen aanpassen en/of afbouwen.


Praktisch

Alle consultaties zijn op afspraak. Een eerste afspraak wordt steeds telefonisch, of via mail vastgelegd.


Tijdens de eerste afspraak breng je volgende zaken mee:

 • Voorschrift van de dokter
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Kids-ID of identiteitskaart van het kind
 • Eventueel verslagen van vorige onderzoeken

Bezoeken thuis, op school of in de crèche zijn ook mogelijk.


Voor een afspraak neem je best contact op met Esther. Dit kan telefonisch op 0471 71 09 62, of per mail via esther@praktijkhaes.be .